11602 - Photo :  Japon, Tokyo, quartier de Shinbashi

  

HD 11602 - Photo : Japon, Tokyo, quartier de Shinbashi